รายการหลัก

 แบบฟอร์มคำร้องอิเล็กทรอนิกส์
 คุณสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สั่งพิมพ์ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นนำมายื่นที่เคาน์เตอร์บริการ สำนักทะเบียน ฯ ได้ทันที ในวันและเวลาทำการ
   สทป.101แบบฟอร์มขอ Transcript / หนังสือรับรอง และบัตรนักศึกษา
   สทป.102แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
   สทป.103แบบฟอร์มลาออก/ลาพักการศึกษา
   สทป.104แบบฟอร์มขอลงทะเบียนและสอบร่วมกับภาคปกติ 
   สทป.105แบบฟอร์มขอลงทะเบียนและสอบร่วมกับภาคค่ำ 
   สทป.106แบบฟอร์มขอลงทะเบียน/เพิ่มเติม/เพิกถอนวิชา (กรณีพิเศษ)
   สทป.107แบบฟอร์มขอลงทะเบียนข้ามคณะ / ลงต่ำ / ลงเกิน 
   สทป.108แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อ - สกุล / ย้ายที่อยู่ 
   สทป.109แบบฟอร์มขอ Transcript/หนังสือสำคัญ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
   สทป.110แบบฟอร์มขอแจ้งจบการศึกษา สำหรับผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
   สทป.201แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
   สทป.702แบบฟอร์มคำร้องขออนุมัติให้สัญลักษณ์ I
   สทป.999แบบฟอร์มขอเทียบโอนหน่วยกิต
 แบบฟอร์มคำร้อง - บัณฑิตศึกษา
   QF-GS-001คำร้องทั่วไป
   QF-GS-003คำร้องขอย้ายกลุ่มเรียน/กลุ่มวิชา/ภาคเรียน
   QF-GS-004คำร้องขอลงทะเบียน/สับเปลี่ยน/เพิ่มเติม/ถอนติดสัญลักษณ์ W
   QF-GS-005คำร้องขอลงทะเบียน น้อยกว่า/มากกว่า ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยสลัย
   QF-GS-006คำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต
   QF-GS-007คำร้องขอรักษาสถานภาพ/ลาพักการศึกษา/ลาออก
   QF-GS-009คำร้องขอสอบนอกตาราง
   QF-GS-010คำร้องขอใบแสดงผลการศึกษา/หนังสือรับรอง/บัตรประจำตัวนักศึกษา
   QF-GS-015แบบฟอร์มแสดงความจำนงขึ้นทะเบียนเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
 คุณสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- แผนกบริการ สทป. ( เฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี ) หรือ 02 6976875
- บัณฑิตวิทยาลัย ( สำหรับนักศึกษาป.โท-เอก ) หรือ 02 6976881-6,02 6976333,02 6971717 ในวันและเวลาทำการ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   Contact Staff : Office of the registrar Tel: 0 - 2697 - 6871 To 6879 Fax: 0 - 2692 - 3744